Foreningens vedtægter

Vedtægter for Kildernes Kor

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kildernes Kor. Foreningen er stiftet den 26. februar 2014.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
Foreningens adresse er formandens adresse.
Foreningens navn refererer til området omkring Gudenåens og Skjern Ås udspring. Foreningen har sit primære virke i Øster Nykirke og Thyregod-Vester Sogne.

§2 Formål

Foreningens formål er at skabe rammerne for forskellige typer kor i lokalområdet, med hovedvægten på “Kildernes Gospelkor”, der betegnes som et rytmisk begynderkor med hovedvægten på gospelmusik, for alle der kan lide at synge.

§3 Korets repertoire

Korlederen for det enkelte kor vælger og tilrettelægger korets repertoire.
I alle korfaglige spørgsmål har korlederen den endelige afgørelse.

§4 Medlemskab

For at synge i et af Kildernes Kor’s kor skal man være medlem af foreningen.

Alle der har interesse i koret kan blive medlem af Kildernes Kor uanset forudsætninger.

§5 Regler for udmeldelse og eksklusion af et medlem

Ethvert medlem af koret kan melde sig ud med virkning fra næste kontingentperiode.

Er et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere det
pågældende medlem.

Bestyrelsen har desuden mulighed for at ekskludere et medlem pga. uacceptabel adfærd, efter vedkommende har fået en mundtlig advarsel.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er korets øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, senest i marts måned.
Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse, herunder e-mail til alle medlemmer og på korets facebookside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingenter.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Alle betalende aktive medlemmer over 18 år har stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen. Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres af en værge.

Mindst 4 af de 5 medlemsbesatte pladser i bestyrelsen skal besættes af aktive medlemmer af Kildernes Gospelkor.

Stemmeafgivelse kan ikke foregå ved fuldmagt. Derimod kan man vælges ved fuldmagt.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen udarbejder referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigent og formand.

§7 Kontingent

Kontingentet dækker korets aktiviteter, herunder aflønning af instruktører, kørsel, lokaleleje, kopiering og fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt. Der er to kontingentperioder: august-december og januar-maj, de nævnte måneder inkluderet.

§8 Bestyrelse og Korleder

Bestyrelsen er korets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Det er formanden, der har tegningsret for foreningen.
Bestyrelsen har i samarbejde med korlederen det praktiske, administrative og økonomiske ansvar i forbindelse med at drive koret.

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer (se § 6). Der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer heriblandt formanden er til stede.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer ved hver generalforsamling. De første findes ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for korets drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen indgår aftaler med korleder/korledere, om fordeling af ansvarsområder, omfang og evt. aflønning. Korlederen for “Kildernes Gospelkor” deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

§9 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser.

§10 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste periodes kontingent.

Regnskabet skal revideres én gang årligt efter regnskabsårets afslutning, og det reviderede regnskab skal forelægges for og underskrives af bestyrelsen, før det forelægges på generalforsamlingen.

§11 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages ved simpelt flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling.
Samme procedure gælder vedrørende evt. opløsning af foreningen.
Ved ophævelse af foreningen skal evt. formue tilfalde andre lokale, almennyttige formål, der ligger i forlængelse af foreningens formål. Endelig beslutning herom træffes på den endeligt opløsende generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2014 og revideret den 14. marts 2018.

Foreningens vedtægter kan downloades som et PDF-dokument – tryk HER